Legale termen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden vast te leggen van de website van Dui Global SA/NV, met de domeinnaam www.duiglobal.com alsook alle domeinnamen die de vennootschap heeft of zou ontwikkelen, (hierna alle ‘de Website’ genoemd).Deze Website wordt gecreëerd en beheerd door de vennootschap Dui Global SA/NV, met maatschappelijke zetel rue du Coucou 2B te 6040 Jumet, België (tel. +32 71 701 612, fax +32 71 701 624), btw-nummer BE 0551.997.108 RPR, (hierna ‘Dui Global’ genoemd).

Door naar deze Website te surfen en deze website te gebruiken, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe die voorwaarden in acht te nemen.Het feit dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is of strijdig is met een dwingende rechtsbepaling, doet niets af aan de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen.Dui Global behoudt zich het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en nodigt de gebruiker uit om de voorwaarden opnieuw te lezen telkens hij de website gebruikt.

Deze algemene voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die alleen betrekking hebben op het gebruik van de Website van Dui Global; ze moeten worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Dui Global die integraal van toepassing blijven op de juridische verhoudingen tussen Dui Global en de klant/gebruiker.

Artikel 2 – Toegang tot de website

Elke gebruiker met internettoegang heeft gratis toegang tot de Website. Alle kosten betreffende de toegang tot de Website (materiële kosten, kosten van software of voor internettoegang) zijn exclusief ten laste van de gebruiker.

Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn informatica-uitrusting en internettoegang.Dui Global behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden niet in acht neemt.

Dui Global maakt gebruik van alle redelijke middelen die tot haar beschikking staan om de toegang tot de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag mogelijk te maken maar levert in verband hiermee geen enkele garantie. Deze toegang kan echter zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken, meer bepaald met het oog op onderhoud en bijwerking, als gevolg van storingen of om eender welke andere technische reden, zonder dat dergelijke onderbreking enige verplichting meebrengt of recht geeft op welke schadevergoeding ook.

Artikel 3 – Intellectuele rechten

De Website en alle teksten, de structuur, het design, de grafische elementen, de voorstelling, de logo’s, de software alsook alle overige elementen die de website eventueel bevat, worden beschermd door de intellectuele rechten van Dui Global. Die intellectuele rechten hebben meer bepaald betrekking op, zonder dat deze opsomming beperkend is, de auteursrechten, het merkenrecht en de naburige rechten.

Artikel 4 – Beperkingen van aansprakelijkheid

Deze Website heeft tot doel algemene informatie te verstrekken over de producten van Dui Global. Dui Global kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de storingen, onderbrekingen of fouten van haar website noch voor de gevolgen die daaruit zouden kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

De informatie op de Website kan technische of inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Bijgevolg biedt Dui Global geen enkele garantie betreffende de juistheid of het actueel-zijn van de informatie op deze Website.

Dui Global kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke of permanente schade of voor de verstoring van de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker wanneer die laatste toegang heeft tot de Website, pagina’s van de website raadpleegt of, algemeen, bij het overbrengen van de bestanden naar de harde schijf van de gebruiker. Meer bepaald is Dui Global niet aansprakelijk voor de eventuele transmissie van virussen via haar Website.

Artikel 5 – Bescherming van de persoonsgegevens

Dui Global heeft eerbied voor uw persoonlijke levenssfeer. De gegevens die u op de Website verstrekt, worden op vertrouwelijke wijze bewerkt. Voor meer inlichtingen kunt u onze privacyverklaring lezen.

Artikel 6 – Toepasbaar recht en rechtsbevoegdheid

Deze gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en, algemeen, alle geschillen betreffende het gebruik van de Website worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. Door deze website te gebruiken stemt u ermee in dat alleen de hoven en rechtbanken van Charleroi bevoegd zijn om kennis te nemen van gelijk welk geschil.